Generatory

Zadaniem układu generacyjnego (generatora) jest wytworzenie sygnału zmiennego o określonej częstotliwości i amplitudzie. Pożądane jest, aby sygnał ten był jak najmniej zniekształcony oraz wykazywał dużą stałość częstotliwości i amplitudy w funkcji wszystkich czynników zakłócających (temperatury, zmian napięć zasilających, czasu). W przypadku generatorów przestrajanych, o częstotliwości zmienianej w pewnych, określonych granicach, istotne jest także uzyskanie stałości poziomu napięcia wyjściowego w funkcji zmian częstotliwości. Podstawą działania wszystkich układów generacyjnych jest zastosowanie dodatniego, selektywnego sprzężenia zwrotnego.

Aby dowolny układ wytwarzał drgania wystarczy spełnienie dwóch warunków: amplitudy i fazy. Warunek amplitudy mówi, w uproszczeniu, jak duża część sygnału wyjściowego musi się pojawić zwrotnie na wejściu, aby drgania podtrzymywane były w sposób ciągły. Podtrzymywanie drgań wymaga, aby moduł wzmocnienia układu ze sprzężeniem zwrotnym był równy co najmniej 1. Warunek fazy mówi, że zmiana fazy sygnału w pętli sprzężenia musi wynosić
dfi = N*360°,       gdzie       N =0,1,2...
Można dowieść, że stałość częstotliwości generowanego sygnału jest proporcjonalna do nachylenia charakterystyki fazowej selektywnego obwodu, decydującego o spełnieniu warunku fazy. Nachylenie tej charakterystyki jest z kolei proporcjonalne do dobroci Q obwodu. Według kryterium stabilności częstotliwości generatory dzielimy na generatory RC, LC i kwarcowe.