Czujniki ciśnienia

Często techniczne pomiary ciśnienia mają charakter względny. Ciśnienie w rozpatrywanej przestrzeni odnosi się do otoczenia, którym najczęściej jest atmosfera. Ciśnienie względem próżni nazywa się ciśnieniem bezwzględnym (absolutnym) i jest sumą algebraiczną ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia względem atmosfery, niższego podciśnienia lub wyższego - nadciśnienia. Często mierzy się również różnicę ciśnień, przy czym bezwzględne wartości tych ciśnień mogą przewyższać o kilka rzędów wartość ciśnienia różnicowego.

Przyrządy do pomiaru ciśnień noszą tradycyjne nazwy: barometrów - do ciśnienia atmosferycznego, manometrów - do ciśnienia wyższego od atmosferycznego, wakumetrów - do ciśnienia niższego od atmosferycznego. Jednostką ciśnienia jest paskal (1 Pa = 1 N/m2). Istnieją trzy podstawowe grupy ciśnieniomierzy różniących się zasadą działania. Pierwszą największą grupę tworzą ciśnieniomierze cieczowe stanowiące różne konstrukcje naczyń połączonych wypełnionych cieczami monometrycznymi. Siła pochodząca od ciśnienia mierzonego jest równoważona siłą parcia słupa cieczy.