Obiekt regulacji

Układ podlegający każdemu sterowaniu nazywa się obiektem sterowania. Jeśli zaś sterowanie odbywa się w układzie ze sprzężeniem zwrotnym, czyli w układzie zamkniętym, to mówimy o regulacji  i danym procesie technologicznym  jako o obiekcie regulacji.  Dla proc technologicznych zwykle wiadomo, jaki jest pożądany przebieg wielkości wyjściowych. Realizacja tego zadanego przebiegu to cel sterowania. Cechą wyróżniającą procesy technologiczne wśród układów jest poważny wpływ zakłóceń, tzn. sygnałów, których obecność utrudnia realizację sterowania.

Miejsce oraz charakter zakłóceń jest na ogół nieznany. Umownie (modelowo) przyjmujemy, że zakłócenia oddziałują na wejściach procesu i mają charakter impulsów skokowych lub przebiegów okresowych o danym widmie. Można zatem wyróżnić w układzie wejścia sterujące i zakłócające ( symulowane ), przy czym charakterystyki tego samego procesu technologicznego przy zmianie sygnałów na różnych wejściach nie muszą być identyczne. Jako wielkość sterującą wybiera się tą, która pozwala na skuteczne, a jednocześnie łatwe w analizie oddziaływanie na wybraną wielkość wyjściową. Spośród różnych wielkości wyjściowych opisujących dany proces wybiera się najbardziej  charakterystyczne i najdogodniejsze w zastosowaniu.