Wzmacniacze małych sygnałów

Przez małe sygnały rozumiemy sygnały o amplitudach znacznie mniejszych od wartości napięć zasilania w układzie. Dotyczy to zarówno sygnałów wejściowych jak i wyjściowych. Założenie takie pozwala na traktowanie tranzystora jako elementu liniowego i stosowanie do analizy pracy stopnia wzmocnienia parametrów przyrostowych, np. typu h. Możliwość wzmacniania sygnałów w tranzystorze wynika z zależności określającej wpływ zmian prądu bazy na wartość prądu kolektora. Jeśli w obwód kolektora włączymy np. rezystor, to zmiany wartości prądu kolektora spowodują zmiany napięcia na kolektorze. Tranzystor może służyć do wzmacniania napięć stałych lub zmiennych.

W praktyce oba rodzaje pracy należy traktować rozdzielnie, gdyż wzmacnianie napięć i prądów stałych wymaga na ogół bardziej złożonych układów, ze względu na konieczność zapewnienia stabilności wzmocnienia w funkcji czynników zakłócających - głównie temperatury. Podstawowym układem jest wzmacniacz małych sygnałów i małej częstotliwości. Analizę pracy stopnia tranzystorowego przeprowadza się przy założeniu określonego punktu pracy. Przez pojęcie to rozumie się zestaw napięć stałych na poszczególnych elektrodach tranzystora i wynikające stąd wartości prądów stałych w obwodzie wejściowym i wyjściowym. Przebiegi zmienne występują dopiero na tle napięć stałych. Tranzystor, wzmacniając przebiegi zmienne, zwiększa ich moc. Ten przyrost mocy odbywa się kosztem energii dostarczanej ze źródła zasilania napięcia stałego Ucc.